Genusperspektiv

En gemensam uppfattning bland oss på KRIS är att det råder brist på rätt typ av interventioner för våldsutsatta kvinnor med missbruk och/eller kriminalitetsproblematik och att det finns ett stort behov av att fokusera på just dessa kvinnors behov och att aktivt säkerställa att kvinnors särskilda utsatthet i denna målgrupp beaktas. Genom att erbjuda dem ett anpassat program grundat på erfarenhet bland personal på KRIS och Kraftkällan samt evidensbaserad forskning för att förstå skillnader i mäns och kvinnors missbruk, utsatthet och kriminella livsstilar och således skilda behov av preventiva och behandlande insatser avser vi att göra just detta.  Med ett tydligt genusperspektiv tar arbetet på Kraftkällan form ur lösningsfokuserade teorier som bygger på delaktighet. 

Genusperspektiv innebär dels att synliggöra kvinnors och mäns närvaro och villkor i samhället och dels att problematisera villkor, normer, värderingar, föreställningar och attityder om kvinnor och män, kvinnligt och manligt. Hur genusperspektivet vidare kan förstås som närvarande i vår verksamhet är att den genomsyras av förståelsen för att det finns en dimension av maktlöshet hos kvinnor generellt och att utbudet av aktiviteter är mångfacetterat och erbjuder en kombination av både grupp och individuellt motivationsarbete innehållande samtal om maktstrukturer, föräldraroll, relationer, sexualitet, kroppsuppfattning, ekonomi och psykiska problem.

Bookmark and Share

Kraftkällan © Copyright 2013, All Rights Reserved.