Ett barnperspektiv

Vi anser att det är viktigt att ta användning av de drivkrafter till drogfrihet och ett laglydigt liv som kan finnas i kvinnornas liv. Det råder ofta en önskan bland både mammor och pappor i denna typ av livsstilsförändring att utveckla sin relation till barnen. Därför eftersträvar vi att relationen till barn och andra personer som är viktiga för kvinnan får ta plats i förändringsarbetet.
Normalt sett anses det vara till fördel för barnet att ha kontakt med båda sina föräldrar, vid alla beslut som rör barn ska dock barnkonventionen om barns rättigheter tas till hänsyn och inte minst artikel 3 som berör barnets bästa. Detta innebär konkret att det inte är den vuxnes behov av att exempelvis träffa sitt barn som är avgörande utan det är barnets behov och bästa rörande både det psykiska och fysiska välbefinnandet som skall prioriteras.
På kraftkällan kommer kvinnorna stödjas i sitt föräldraskap och vägledas i skapandet eller utvecklandet i relationen till sitt/sina barn utefter önskemål, målsättningar och behov hos kvinnorna och deras barn. Vi arbetar då med olika teman som exempelvis rollfördelning, känslor, familjen som system, hopp och tillit.
Till hjälp samarbetar vi med bl.a. BonAvia, Solrosen och Bryggan

Bookmark and Share

Kraftkällan © Copyright 2013, All Rights Reserved.